سند نامه ::
 
ورود تیمسار مبصر به قم
37615 مجاب 855

پيرو 205 / 15 / 3 ساعت 1030 تيمسار مبصر بقم وارد شدند فعلاً در صحن هيچ كسى نيست غير چند نفر بطور عادى وضع شهر آرام و اجتماعاتى ديده نمى‏شود چهار فروند هواپيماى جت روى شهر مانور ميكنند.
206 بديعى
استوار صالح ايادى