سند نامه ::
 
آماری از مجروحان قم
موضوع : تلگراف كشف
گيرنده : ساواك مركزـ تيمسار رياست
شماره : 205 تاریخ 15 / 3 / 42

پيرو 15 / 3 204از شهربانى سروان جوادى و سرپاسبان بى‏طرف مجروح از واحد سرباز دكتر احمد عريضى پزشك بهدارى در دو محل از ناحيه سر مجروح سربازان وظيفه عزيزاله افراز شكستگى دست و عزيز نوكه سر از ناحيه پشت مجروح ـ غير نظامى مقتول 6 نفر ـ مجروح تاكنون 24 نفر يك جيپ نظامى آتش زده شده ولى خسارت زيادى ندارند. تيراندازى فعلاً قطع شده پسر خمينى در صحن براى جماعت صحبت كرد و تقاضا كرد كه متفرق شوند و ساعت 17 دو مرتبه جمع شوند اگر مأمورين بگذارند فردا صبح و بهمين ترتيب تا زمانيكه اجازه داده شود. محاصره كلانترى 3 شكسته شد بديعى