سند نامه ::
 
آغاز درگیری در قم
خيلى خيلى فورى

الساعه زد و خورد و تيراندازى در شهر شروع شده جريان پس از اطلاع بعرض خواهد رسيد
بديعى
تيراندازى از كلانترى 3 بود كه در محاصره مردم واقع شده بود سرباز بكمك آنها رفته 15 / 3 203