سند نامه ::
 
اجتماع مردم در حرم حضرت معصومه
تيمسار رياست ساواك
خيلى خيلى فورى

پيرو 15 / 3 / 42 199: از ساعت 545 تاكنون جمعيت زيادى از محلات مختلف شهر بسمت صحن حضرت معصومه حركت و همگى مجتمع شده‏اند
15 / 3 / 42 201بديعى