سند نامه ::
 
حمله امام خمینی به دولت
بخش 311 اداره يكم عمليات عطف :194 ـ 19 / 3 / 42

برابر اطلاع واصله از قم آيت‏اله خمينى در رأس ساعت 1900 در مدرسه فيضيه قم بالاى منبر رفته و ضمن سخنرانى1 بدولت و دستگاه سازمان امنيت حمله نمود. و ضمنا اشاره‏اى نيز بمقامات عاليه نموده و پس از پايان اظهارات خود بحاضرين اظهار داشته با نظم و ترتيب مدرسه فيضيه را ترك نمائيد.
23 / 3 / 42اداره سوم

1 ـ مواضع ساده، صريح و انقلابى حضرت امام خمينى عليه شاه در اين سخنرانى، كه به زبان ساده ايراد شد و درك آن براى مردم كوچه و بازار بسيار آسان بود، محمدرضا شاه، براى نخستين بار از سوى يك شخصيت روحانى مورد سئوال، انتقاد، سرزنش و حمله قرار گرفته بود. غول وحشت و هراسى كه نام شاه طى سالهاى متمادى در اذهان جاى داده بود، درهم شكسته شد. آيت‏اللّه‏ روح‏اللّه‏ خمينى در حضور دهها هزار تن مستمع، شاهنشاه را «آقاى شاه!» «تو!» «بيچاره!» «بدبخت!» خطاب كرده بود! بت بزرگ سخت ضربه خورده بود، اقتدار رژيم كودتا و ترس و وحشتى كه از سازمان امنيت مخوف او، در اذهان وجود داشت، آسيب ديده بود... به گمان ما، نطق روز 13 خرداد 1342 آيت‏اللّه‏ خمينى، نقطه عطفى است در تاريخ معاصر ايران، نمودى است از يك حركت قهرمانانه، حماسى و واكنش شديدى است در برابر ستمگريهاى محمدرضا شاه و رژيم شاهنشاهى. بپذيريم، يا نپذيريم، سخنان آن روز آيت‏اللّه‏ خمينى، رژيم شاهنشاهى را تكان داد. سخت هم تكان داد و شمارش معكوس از همان روز شروع شد. ابعاد ماجرا، وسيعتر از آن بود كه بتوان از راه تهديد، يا وعده و وعيد، با آن مقابله كرد.
شاه، به شيوه معمول، و با اتكاء به پشتيبانى آمريكا، در برابر اين تهديد، به سياست خشونت و سركوب متوسل شد و دستور بازداشت آيت‏اللّه‏ خمينى را صادر كرد. نجاتى ـ سرهنگ غلامرضا ـ تاريخ سياسى بيست‏وپنج ساله ايران صفحه 233