سند نامه ::
 
شایعات منتشره در قم
موضوع : قم و حوزه علميه

شماره : 310 اداره يكم عمليات تاریخ 11 / 3 / 42

در قم بين مردم شايع است كه آقاى خمينى بوعاظ دستور داده است در روزهاى 9-10 محرم (تاسوعا عاشورا) از مدرسه فيضيه استفاده نمايند و مردم را تبليغ نمايند كه برويد داخل مدرسه فيضيه و ببينيد دولت با زور و قلدرى چه بلائى بسر يك مشت طلبى [طلبه] بى‏پناه آورده است و در ضمن به طلابيكه در مدرسه مسكن دارند دستور داده است در اين دو روزه آنچه لباس پاره‏پاره و حتى خونى و لنگه كفشها را و هم چنين فرشهاى مندرس و كتابهاى سوخته شده تهيه و براى تماشاى مردم در جلو حجرات ظاهر كه مى‏بينيد تعداد زيادى از رفقاى ما را (طلبه‏ها) از بين بردند و كشتند. بپرونده آيت‏اللّه‏ خمينى ضميمه شود

1 ـ عدم اسكان طلاب كمتر از سى سال.
2 ـ واگذارى حجرات به طلابى كه از نظر شخص تحويل گيرنده موجه بوده و آيت‏اللّه‏ مذكور ضمانت طلبه متقاضى را بكند.
3 ـ تشكيل دفتر منظمى مانند مدارس دولتى كه كليه مشخصات و هويت ساكنين حجرات مدارس مذكور در آن ثبت و آخرين عكس آنان نيز اخذ و نگهدارى گردد.
4 ـ صدور كارت شناسائى ملصق بعكس بعنوان طلبه مدرسه فيضيه يا دارالشفاء كه گوياى كليه مشخصات صاحب كارت باشد.
5 ـ جلوگيرى شديد از تجمع طلاب ساير مدارس حوزه كه فاقد كارت شناسائى ذكر شده در بند 4 هستند.
6 ـ مشخص نمودن مدرسين مدرسه و تعيين ساعات تشكيل درس طبق ضوابط معين و مشخص. در خاتمه بعرض ميرساند موضوعى كه امكان دارد اجراى بند 5 را دچار اشكال سازد وجود كتابخانه عمومى در داخل مدرسه فيضيه است كه روحانيون براى آن اهميت خاصى قائلند. لذا براى رفع اين اشكال نيز پيشنهاد مى‏شود كه درب ورودى كتابخانه مذكور از طرف خارج از مدرسه كه اخيرا در طرح شهرسازى در حريم رودخانه داخل شهر قرار گرفته و تبديل به فضاى سبز خواهد شد باز و درب ورودى فعلى از داخل مدرسه مسدود و منحصر به تردد مسئول كتابخانه گردد. رئيس ساواك قم ـ معينى ليكن فيضيه به حركت خويش ادامه داد و روحانيت شيعه همچنان به مبارزه خود استمرار بخشيد تا رژيم شاهنشاهى سرنگون شد و فيضيه مجددا بازگشائى و بازسازى شده و جايگاه خويش را نه تنها در ايران كه در جهان اسلام، باز كرده و به رغم خواست دشمن مبنى بر نابودى اين پايگاه اينك به عنوان اصلى‏ترين مركز تربيت فضلاء و طلاب دانشمند جايگاه خاصى پيدا كرده و بسيارى از جوانان مشتاق را از سراسر جهان در خود جاى داده و به تعليم آنان همت گماشته و فيضيه، امروز قلب جهان اسلام است.
با بهره‏بردارى از كتاب مدارس قم، صفحات 155 تا 160 و اسناد ساواك.