سند نامه ::
 
خسارات وارده به مدرسه فیضیه
موضوع: مدرسه فيضيه
تاریخ 24 / 2 / 42
شماره :25 / 2 / 42 7688 / 333

برابر اطلاع واصله اشخاصيكه براى زيارت بقم ميروند. طلاب علوم دينى آنها را براى مشاهده از وضعيت مسجد فيضيه قم كه در حوادث اخير خساراتى بدرو پنجره آن وارد شده برده و اينطور وانمود ميكنند كه اين عمل را مامورين دولتى مرتكب شده‏اند و ميخواهند باين وسيله افراد را نسبت بدولت بدبين نمايند. ضمنا بديوارهاى مدرسه شعارهاى مذهبى نوشته‏اند. قبلاً پاسبانى در محل مزبور از ورود اشخاص متفرقه ممانعت ميكرده ولى در حال حاضر پاسبان در آنجا ديده نميشود.
گيرندگان. ساواك تهران. جهت هرگونه اقدام مقتضى رونوشت جهت اطلاع بساواك قم ايفاد ميگردد.

رئيس دبيرخانه ساواك تهران مولوى

5 / 3 / 42 4049 8 / 3 / 42 بايگانى