سند نامه ::
 
حضور انبوه جمعیت در منزل امام خمینی
موضوع : تلگراف
گيرنده : تيمسار رياست ساواك تاریخ 1 / 1 / 42
فرستنده : ساواك قم شماره : 414

پيرو تلگراف 431-1 / 1 / 42 بعداز ظهر امروز جمعيت انبوهى در منزل خمينى جمع آقاى خمينى از صحبت نمودن خوددارى ولى آقاى آل‏طه واعظ سخنانى ايراد كه مشروح مفاد پستا تقديم ميگردد.
بديعى