سند نامه ::
 
توهین دولت به علما
فعاليت روحانيون عطف 15 / 12 / 41 20872 / س ت
رياست ساواك تهران

روحانيون قم تاكنون با چاپ و انتشار اعلاميه‏هاى گوناگون موضوع توهين دولت بعلمأ و طلاب علوم دينى را منتشر نموده‏اند و در مورد اينكه علمأ تصميم گرفته‏اند يكنفر را بعنوان نماينده بمصر اعزام نمايند موضوع عارى از حقيقت است لكن شخصى بنام آل‏طه واعظ قمى كه از طرفداران خمينى است بعراق رفته و در مجلس ختمى كه در عراق جهت شهداى واقعه مدرسه فيضيه ترتيب داده شد شركت و برعليه دولت ايران سخنرانى نموده است.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم. بديعى
6 / 3 / 42 501