سند نامه ::
 
دستور ساواک به ماموران
از : ساواك مركز تاریخ 23 / 11 / 41
به : ساواك قم شماره : 7193

چون ممكن است از طرف روحانيون و يا دستجات مذهبى براى روزهاى 19و21و23 رمضان تحريكاتى خلاف مصالح كشور بعمل آيد لذا بمنظور خنثى نمودن هرگونه تحريكات و تظاهرات در روزهاى مزبور دستور فرمائيد.
1- بمأمورين هدف داده شود كه از همين حالا اطلاعات لازم را در اين مورد كسب و در اختيار مقامات انتظامى قرار دهند.
2- پيرو دستورات قبلى چنانچه اظهارات وعاظ و ناطقين در مساجد و تكايا از مسائل مذهبى تجاوز و وارد مسائل سياسى شوند مرتكبين را پس از خروج از مسجد و يا تكايا دستگير و تحت پيگرد قانونى قرار دهند.
3- بمنظور پيش‏بينى‏هاى لازم در روزهاى 19و21و23 رمضان و خنثى نمودن هرگونه تحريكات از جانب هر دسته كه باشد كميسيون امنيت يا انتظامى تشكيل گردد و پيشبينى‏هاى لازم بعمل آيد.
4- چنانچه اطلاعات مكتسبه حاكى باشد كه عواملى درصدد هستند در روزهاى 19 و 21 و 23 رمضان از ايام عزادارى تحريك و اخلال نظم عمومى بنمايد قبلاً دستگير تا بدين وسيله عمليات و اقدامات احتمالى آنان خنثى شود بديهى است كه نتيجه اقدامات در مورد نكات فوق‏الذكر معمول خواهند داشت ميبايستى بمركز سريعا گزارش گردد
ملاحظه شد 28 / 11 / 41 سرتيپ فردوست 24 / 11 / 41264