سند نامه ::
 
علم ، عضو هیات امنای دانشگاه فردوسی مشهد