سند نامه ::
 
علم عضو هیات مدیره سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی