سند نامه ::
 
علم ، مدیرعامل سازمان پیکار با بیسوادی