سند نامه ::
 
سفر نماینده علم برای بازدید از مراکز پرورش اسب در اروپا