سند نامه ::
 
سفر مشترک علم و سفیر انگلیس به شمال ایران برای شکار!