سند نامه ::
 
تاثیرکابینه علم از خط مشی دولت آمریکا