سند نامه ::
 
اعتصابات بيشتر در ايران
استفاده اداري محدود 8 اكتبر 1978 ـ 16 مهر 1357
از: سفارت آمريكا، تهران ـ 9789 به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دي. سي.
مرجع: تهران ـ 9744
موضوع: اعتصابات بيشتر در ايران
1ـ خلاصه: موج اعتصاب در سراسر ايران فزوني مي‌يابد. از هنگام مخابره تلگرام مرجع، كاركنان ايران‌اير، راه‌آهن دولتي، تعاوني تاكسيراني و پنج وزارتخانه دولتي اعتصاب كرده‌اند.
2ـ در 7 اكتبر كاركنان فني و اداري ايران‌اير در تهران اعتصابي را شروع كردند كه باعث مختل شدن خدمات در فرودگاه مهرآباد گرديد. مطبوعات گزارش كرده‌اند كارمندان ايران‌اير خواهان افرايش دستمزد، اضافه‌كاري، تأسيس تعاونيهاي مصرف براي امورات خود، بيمه و مزاياي بازنشستگي و همچنين پرداخت كمك هزينه مسكن تا هنگام تأمين واحدهاي مسكوني براي كارمندان، هستند. كاركنان ايران‌اير پس از آنكه مديريت قول داد تقاضاهايش را بررسي كرده و تا حد امكان اجابت كند، در اواخر روز هفتم اكتبر بر سر كارهايشان بازگشتند. ژنرال نصرالله اميرفضلي رئيس ايران‌اير به مأمور كنسولي گفت كه او شخصاً‌ اعتصابيون را تشويق نمود بر سر كارشان برگردند و بدين ترتيب از تعطيلي جدي فرودگاه مهرآباد جلوگيري كرده است.
3ـ كاركنان راه‌آهن دولتي در صبح روز هفتم اكتبر اعتصاب كرده و از قبول بار براي ارسال در ايستگاه تهران امتناع ورزيدند. گزارشات مطبوعات حاكي است كه كاركنان راه‌آهن خواهان افزايش دستمزد (ميزان آن مشخص نشده) و بهبود مزاياي درماني شده‌اند. آنها همچنين خواهان آن هستند كه بخش مديريت برنامه كارگران خط‌آهن كه اكنون جزو وزارت بهداشت و خدمات اجتماعي است به راه‌آهن دولتي منتقل گردد.
4ـ شايد برجسته‌ترين موج ناآراميهاي كارگري در ايران اعتصاب هفتم اكتبر تاكسيرانان تهران باشد. بيشتر رانندگان تاكسي در مجاور ميدان كندي در مقابل دفتر تعاوني تاكسيراني اجتماع كرده و خواستار بهره‌مندي از پوشش خدمات درماني، مزاياي مسكن، مزاياي بازنشستگي و اجراي طرح بازنشستگي شدند. رانندگان همچنين درخواست كردند كه دارندگان اتومبيل از به كار بردن وسيله نقليه خود به عنوان تاكسي منع گردند. چيزي كه در اين شهر يك عمل رايج است.
به نوشته روزنامه «تهران ژورنال» پليس با شليك تير هوايي و گاز اشك‌آور رانندگان اجتماع كننده را متفرق كرد. تاكنون ما هيچ گزارش مستقلي درباره تأييد اقدامات پليس دريافت نكرده‌ايم.
5ـ منابع ارتباط جمعي همچنين گزارش دادند كه كاركنان وزارتخانه‌هاي فرهنگ و هنر، دارايي، بازرگاني، دادگستري و كار و امور اجتماعي در صبح روز 7 اكتبر شروع به اعتصاب كرده و خواهان افزايش دستمزد و مزاياي بيشتر شده‌اند. كارمندان اين وزارتخانه‌ها بر سر كارهايشان حاضر شدند ليكن از انجام كار تا زمان اجابت تقاضاهايشان امتناع كردند. شايعات تأييد نشده‌اي وجود دارد مبني بر اينكه روند اعتصابها، وزارت امور خارجه را نيز تحت‌تأثير قرار داده است.
6ـ نظريه: در حاليكه پوشش خبري اوضاع اعتصابها در چند هفته اخير به نحو قابل توجهي بهبود يافته، اما معتقديم كه اعتصاب در سراسر ايران به مراتب گسترده‌تر از آن چيزي است كه رسانه‌ها گزارش مي‌كنند. همچنان كه در گزارش مرجع متذكر گرديد نرمش دولت در برخورد با كاركنان اعتصابي اثر بهمن خيزي داشته است.
كارگران اكنون متقاعد هستند كه وضعيت جاري براي پي‌گيري تقاضاهايشان در مورد دستمزد بيشتر و شرايط بهتر كاري مناسب است. دولت اخيراً در مواجه با پي‌آمدهاي واكنش تند خود نسبت به تظاهرات در اوايل سپتامبر كه با انگيزه سياسي توأم بوده، به نظر مي‌رسد به اين نتيجه رسيده است كه اقدام تند عليه كارگران اعتصابي كه تقاضاهايشان كمتر سياسي بوده و حول و حوش مسايل اقتصادي «نان و آب» است، غيرسازنده خواهد بود.

سوليوان
از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب نهم