سند نامه ::
 
اعتصاب در صنعت نفت
خيلي محرمانه 30 اكتبر 1978 ـ 8 آبان 1357
از: سفارت آمريكا، تهران ـ 10546 به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دي. سي.
مرجع: (الف) تهران 1053، (ب) تهران 10408
موضوع: اعتصاب دوباره در صنعت نفت ايران
1ـ همانگونه كه در مرجع الف پيش‌بيني شده، اعتصاب حوزه‌هاي نفتي كاهش بيشتري را در امر صادرات و توليد موجب گشته است. اعتصاب ملوانان در ترمينال صادراتي جزيره خارك، (مرجع B) پايان گرفت و هيچگونه تنگنايي در خارك وجود ندارد. مشكل كنوني كاهش توليد نفت توسط OSCO است كه چيزي كمتر از دو ميليون بشكه مي‌باشد. امروز صبح توسط نمايندگي كنسرسيوم محلي مطلع گشتيم كه صادرات نفت خام از خارك توليد شده توسط كنسرسيوم (OSCO) به 1 / 1 ميليون بشكه در روز كاهش يافته است، علاوه بر اين، بنا به نظر نماينده محلي كنسرسيوم مديرعامل كنسرسيوم به طور فزاينده‌اي نسبت به توانايي خود در ثابت نگهداشتن حتي سطح خيلي پايين توليد جاري بدبين مي‌باشد.
2ـ رفع اعتصابات توسط دو شركت متحد، ايپاك و لاپكو به نظر مي‌رسد حفظ شده است و ظرفيت توليدي دور از ساحل آنها كه در هفته گذشته متوقف شده بود بار ديگر از سر گرفته مي‌شود.
3ـ تخمين مي‌زنيم كه تقاضاي جاري صادرات نفت خام ايران در حدود 5 / 5 ـ 4 / 5 ميليون بشكه در روز باشد، كه به طور ضمني استنباط مي‌شود كه اعتصاب كنوني براي ايران نزديك به 00 / 4 ميليون بشكه در روز از صادرات نفت خام يا در حدود روزانه 50 ميليون دلار زيان دربر داشته باشد.
ما همچنين گزارشات تأييد نشده‌اي مبني بر توقف كامل پالايشگاههاي آبادان و شيراز در دست داريم. ما گزارش دفتر مشاوره علمي و نظامي (ASAP) را تأييد مي‌كنيم كه پالايشگاه تهران به طور معمول در حال كار مي‌باشد و ديگر پالايشگاههاي كوچك (تبريز و كرمانشاه) آن طور كه گزارش مي‌دهند دستخوش اعتصاب نشده‌اند.
4ـ شركت ملي نفت ايران تقريباً تمام تلاش خود را جهت پر كردن محلهاي حساس بلامتصدي زيادي كه به علت اعتصاب پديد آمده، مصرف گردانيده است (از آن جمله انتقال ديروز و امروز 20 مهندس، محقق و تكنسين از آزمايشگاه تحقيقاتي تهران به پالايشگاه آبادان) ولي پرسنل اضافي ذخيره يا نيست و يا تعداد كمي موجود مي‌باشد. موقعيت به طور آشكاري براي دولت ايران و نيز شركت ملي نفت ايران به نقطه بحراني رسيده است، و دورنماي پايان بخشيدن موفقيت‌آميز به مذاكرات مرسوم مديريت كارگري با سران اعتصابي صنعت نفت به بهترين شكل خود بعيد به نظر مي‌رسد. سوليوان
از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب نهم