سند نامه ::
 
اعتصاب در بسياري از وزارتخانه‌‌هاي دولتي95
استفاده محدود اداري 8 نوامبر 1978 ـ 17 آبان 1357
از: سفارت آمريكا، تهران ـ 10957 به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دي.سي. فوري
موضوع: حالت اعتصاب تا اواخر روز 8 نوامبر در بسياري از وزارتخانه‌‌هاي
دولتي و سازمانهاي بخش عمومي ادامه دارد
1ـ سفارت مي‌تواند تأييد كند كه فعاليت وزارتخانه‌هاي زير هنوز هم به دليل توقف كارها به حالت ركود باقي مانده است: بهداشت و رفاه اجتماعي، بازرگاني، كشاورزي، مسكن و عمران روستايي، صنايع و معادن، كار، نيرو، راه و ترابري و اقتصاد و دارايي. كارمندان گمرك نيز همچنان دست از كار كشيده‌اند. عليرغم اعلام رسانه‌هاي گروهي اعتصاب در ايران‌اير همچنان پابرجاست. بانك مركزي نسبتاً فعال است در حالي كه خدمات اكثر بانكهاي ديگر تهران كه هم‌‌اكنون باز هستند به دليل صدمات ناشي از آشوبهاي 5 نوامبر به حالت عادي بازنگشته است. وضع موجود در ساختمان مركز ارتباطات راه دور را مي‌توان به يك سردرگمي كامل تشبيه نمود. كارمندان ايراني نه تنها به اعتصاب خود ادامه مي‌دهند بلكه محل كار همكاران آمريكايي شركت بين‌المللي بل را قفل كرده‌اند. خدمات تلگرافي و تلكسي به حالت تعطيل درآمده است. توانير كه يك شركت برق دولتي است در اعتصاب به سر مي‌برد.
2ـ به روي كار آمدن يك دولت نظامي هنوز تأثير برجسته‌اي بر خاتمه دادن به مشكلات كارگري در بخشهاي دولتي و سازمانهاي بخش عمومي نگذاشته است و احتمالاً در بخش خصوصي نيز تا به امروز به همان ميزان ناموفق بوده است. با اين حال كارمندان سفارت گزارشهايي از چندين وزارتخانه دريافت كرده‌اند مبني بر اينكه انتظار مي‌رود كارمندان آنها پس از پايان سه روز تعطيلات مذهبي فعلي در تاريخ 12 نوامبر به سر كار بازگردند. اين تعطيلات همراه با اثرات كمبود بنزين در تهران و عدم حمل و نقل ناشي از آن، در واقع ممكن است حداقل تا حدي مسبب عدم پاسخگويي به درخواست دولت در مورد بازگشت به كار باشد. سنجش نهايي در روز يكشنبه و روزهاي بعد از آن خواهد بود. سوليوان
از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب نهم