سند نامه ::
 
اعتصاب در بانك ملي و شركت ملي نفت ايران
استفاده اداري محدود 4 اكتبر 1978 ـ 12 مهر 1357
از: سفارت آمريكا، تهران ـ 9651 به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دي. سي
مرجع: تهران 9582
موضوع: اعتصاب در بانك ملي و شركت ملي نفت ايران پايان يافت
1ـ به نوشته روزنامه‌هاي انگليسي زبان تهران، اعتصاب در بانك ملي و شركت ملي نفت ايران در سوم اكتبر و پس از آنكه تقاضاهاي اصلي اعتصابيون اجابت گرديد، خاتمه يافت. گزارش شد كاركنان بانك ملي هنگامي كه جليل شركاء مديرعامل به آنها گفت انتظار مي‌رود به زودي شوراي دستمزد با تقاضاي آنها مبني بر تساوي حقوقشان با كاركنان بانك مركزي موافقت نمايد، به اعتصاب نشسته خود پايان دادند (به تلگرام مرجع به عنوان سابقه اين اعتراض مراجعه كنيد) همچنين به كارمندان ماهانه 500 ريال بابت كمك هزينه غذا و 300 ريال بابت همين امر براي هر فرزند پرداخت خواهد شد. وي همچنين قول داد وام خانه از معادل 10 سال حقوق به 5 / 12 سال حقوق افزايش يابد. كارمندان پس از سه سال سابقه كار حق استفاده از اين وام را خواهند داشت و كارمندان از بيمه عمر برخوردار خواهند بود و مرخصي زايمان به 12 هفته افزايش خواهد يافت و بالاخره كليه كارگران بر اساس طرح خود بانك ملي بيمه درماني خواهند داشت.
2ـ روزنامه‌ها همچنين نوشته‌اند اعتصاب در شركت ملي نفت ايران كه از 23 سپتامبر آغاز شده بود، خاتمه يافت و شركت با افزايش 10 درصدي در حقوق ثابت كاركنان موافقت كرد. افزايش شامل 100 ريال كمك هزينه غذا براي هر روز (يعني يك افزايش 100 درصدي)، كمك هزينه مسكن از 3000 تا 9000 ريال در هرماه و تهيه زمين براي تعاونيهاي مسكن كارمندان مي‌باشد. يكي از مقامات بلندپايه شركت ملي نفت ايران به مأمور سفارت گفت 10 درصد اضافه حقوق يك «كمك هزينه صنعتي» است و اينكه كمك‌هزينه مسكن به افرادي با دستمزد روزانه 20 ريال پرداخت مي‌شود، مشروط بر اينكه از وام مسكن استفاده نكرده و خانه سازماني نيز در اختيار نداشته باشند ـ يك كارمند متأهل كه در خانه خودش زندگي مي‌‌كند و از وام مسكن استفاده نكرده از كمك هزينه مسكن به مبلغ 300 ريال در ماه استفاده خواهد كرد. با كمال تعجب آن دسته از كارمنداني كه نه از وام و نه خانه‌هاي سازماني استفاده نمي‌كنند از كمك هزينه مسكن برخوردار خواهند بود، البته از نرخ كم 100 ريال براي هر روز بهره‌‌مند خواهند شد. اين مقام اظهار عقيده كرد اگر افزايش دستمزدهاي روزانه و كمك هزينه‌ها را با هم جمع كنيم آنگاه برخي از كارمندان از افزايش حقوق 70 درصدي نسبت به سال گذشته بهره‌مند خواهند شد و متوسط افزايش حقوق كارمندان چيزي حدود 50 درصد خواهد بود.
3ـ نظريه: اثرات اصلي فرونشاندن اعتصاب بايستي هنوز احساس شود. اجابت كامل تقاضاهاي اعتصابيون با توجه به رضايت آشكار دولت، باعث تشجيع كاركنان بخشهاي اصلي صنعت و تجارت ايران براي اتخاذ شيوه‌هاي مشابه خواهد شد تا از طريق اعتصاب و كم‌كاري خواهان افزايش دستمزد و بهبود شرايط كاري‌شان شوند. دولت در ازاي برقراري آرامش موقت در صنعت تسليم تقاضاهاي كارگران شده است. اما احتمالاً اين امر باعث افزايش تورم مي‌شود خصوصاً آنكه اين نوع توافقات بيشتر باعث تقاضاهاي كارگري در ديگر بخشهاي اقتصاد مي‌شود. سوليوان
از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب نهم