سند نامه ::
 
اعتصاب در ايران‌اير فرودگاه مهرآباد را در معرض تعطيلي قرار داد
استفاده اداري محدود 1 نوامبر 1978 ـ 10 آبان 1357
از: سفارت آمريكا، تهران ـ 10668 به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دي. سي
موضوع: اعتصاب در ايران‌اير فرودگاه بين‌المللي مهرآباد
را در معرض خطر تعطيلي قرار داد
1ـ كاركنان ايران‌اير در فرودگاه بين‌المللي مهرآباد در صبح اول نوامبر دست به اعتصاب كامل زدند. مديريت پان آمريكن بما اطلاع داد كه از آنجا كه امور خدمات خطوط هوايي خارجي عمدتاً از سوي پرسنل زميني ايران‌اير صورت مي‌گيرد، به نظر مي‌رسد كه كليه پروازهاي آلمان عصر روز اول نوامبر متوقف خواهد شد و خطوط هوايي خارجي ناگزير از عبور بر فراز تهران خواهند شد. فعاليت برج كنترل و خدمات پروازي مربوط بدان هنوز ادامه دارد و خطري براي فرود هواپيماها در مهرآباد وجود ندارد.
2ـ مالوني مدير شعبه پان آمريكن در ايران و افغانستان به مأمور سفارت گزارش داد كه مديرعامل هوانوردي كشوري صبح روز اول نوامبر به وي اطلاع داد كه اعتصاب داراي ماهيت سياسي است و بنابراين حل آن مشكل است. مديرعامل به مالوني اطمينان داد كه كليه اقدامات ضروري براي آنكه مسافران خطوط هوايي از طرف اعتصابيون مورد اذيت و آزار قرار نگيرند، به عمل خواهد آمد.

سوليوان
از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب نهم