سند نامه ::
 
تظاهرات مردم نی ریز
موضوع : تظاهرات

گزارش گروهان نى‏ريز حاكيست روز گذشته1 تظاهرات عظيمى در نى‏ريز انجام و تظاهركنندگان مبادرت به شعارهاى ضد ملى و ميهنى و اهانت به كد 66 را نموده‏اند و بمحض عبور از جلو شهربانى سرگرد پورسعيد رئيس شهربانى با پرسنل مربوطه به تظاهر كنندگان ملحق ميشوند كه تظاهركنندگان سرگرد پورسعيد را داخل اجتماع روى دست بلند كرده و بگردش در آورده‏اند و با صداى بلند به كد 66 اهانت مينموده‏اند وسيله گروهان پيرامون صحت و سقم موضوع بررسى و جريان همبستگى شهربانى نى‏ريز با تظاهركنندگان مورد تائيد قرار گرفته است كه اين عمل شهربانى موجب ناراحتى و تحريك شديد اهالى نسبت به ژاندارمرى گرديده است. 57 / 78 / 15 / 66 / 401 ـ 30 / 10 / 57 فرمانده هنگ فسا
سركار سرهنگ فتاحى فرمودند اقدامى ندارد. 11 / 11
1ـ منظور از روز گذشته به استناد تاريخ پاصفحه سند،29 / 10 / 57 است.