سند نامه ::
 
حمله چماق بدستان شهرستان خوی به تظاهرات مردم
انجام راه‏پيمائى گروههائى از طبقات مردم شهرهاى ايران در روز 29 / 10 / 57

از صبح روز 29 / 10 / 57، بمناسبت روز اربعين حسينى و دعوت آيت‏اله خمينى بمنظور انجام راه‏پيمائى در روز مذكور، گروههائى از طبقات مختلف مردم با دادن شعارهائى بطرفدارى از روح‏اله خمينى در اكثر شهرهاى كشور به راه‏پيمائى خيابانى مبادرت كرده‏اند. در شهر خوى راه‏پيمائى به خشونت گرائيد و در نتيجه تظاهركنندگان به ساختمان بيمه‏هاى اجتماعى حمله و وسائل آنرا را به آتش كشيده‏اند. در جريان تظاهرات مذكور، 5 تن از متظاهرين مجروحين [مجروح] گرديده‏اند. ضمنا گروههائى از روستائيان شهر خوى با دادن شعارهائى له شاهنشاه آريامهر قصد ورود به شهر مذكور را داشته كه مأمورين انتظامى بمنظور جلوگيرى از هر گونه حادثه سوء احتمالى از ورود آنان جلوگيرى كرده‏اند.1 در شهر رشت نيز گروههائى از تظاهر كنندگان قصد حمله به سازمان اطلاعات و امنيت شهر مذكور را داشته كه با شليك چند تير هوائى متفرق شده‏اند.2 در شهر قم حدود دو هزارنفر از طبقات مختلف مردم استان آذربايجان شرقى كه قبلاً به شهر قم آمده بودند، در راه‏پيمائى شركت كرده و عكسهائى از آيت‏اله شريعتمدارى در بين مردم توزيع نموده‏اند.3
ارزيابى خبر : خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزيرى اعلام گرديده است.
1ـ علت خشونت دخالت چماق بدستان بود. راهپيمايى 25 هزار نفره خوى در صبح با آرامى خاتمه يافت، اما بعدازظهر «از دو دروازه شهر گروهى چماق به دست به طرفدارى از حكومت [شاه] به شهر يورش بردند كه با دخالت مامورين از درگيرى موافقين و مخالفين جلوگيرى شد.» مجسمه شاه را نيز در خوى پايين آوردند و غير از ساختمان تامين اجتماعى، اداره فرماندارى نيز به آتش كشيده شد. (كيهان، ش 10618، ص 7) در دو سند بعدى با شرح بيشترى به اين موضوع پرداخته شده است.
2ـ راهپيمايى بزرگ اربعين در شهر رشت با شركت 400 هزار تن بر پا شد. «راهپيمايان در مسير حركت خود مجسمه شاه را كه در محوطه بيمارستان توتون‏كاران بود پايين آوردند و تمثال آيت‏اللّه‏ العظمى خمينى را جاى آن نصب كردند... راهپيمايان سپس به دانشگاه گيلان وارد شدند و در آنجا قطع نامه راه‏پيمايى قرائت شد.» (كيهان، ش 10617، ص 7)
3ـ روزنامه آيندگان نوشت : «500 هزار تن از طبقات مختلف مردم قم در حالى كه عكسهايى از آيت‏اللّه‏ خمينى و ديگر آيات عظام در دست داشتند در خيابانهاى اين شهر راهپيمايى كردند. در اين راهپيمايى گروه زيادى از ساير شهرستانها و از جمله چند هزار نفر از اهالى آذربايجان نيز شركت داشتند كه شعارهايى به زبان تركى دادند.» (ش 3268، ص 4)