سند نامه ::
 
تظاهرات مردم کرمانشاه
[تلفنگرام]

از ساعت 0900 صبح روز 29 / 10 / 57 در حدود 20 الى 25 هزار نفر از اهالى كرمانشاه كه در پيشاپيش آنان عبدالجليل جليلى و ساير روحانيون در حركت هستند به طرف مسجد جامع عزيمت و شعارهايى از قبيل به فرمان خمينى به روح مرحوم مصدق سلطنت پهلوى نابود گردد وسيله يكنفر كه سوار ماشين است گفته مى‏شود و سايرين آنرا تكرار مى‏نمايند درين راه‏پيمايى عده‏اى كه شالهاى قرمز رنگ به كمر بسته‏اند وظيفه كنترل جمعيت را بعهده دارند و تظاهر كنندگان پرچمهاى سفيد و قرمز با خود حمل مى‏نمايند. در حال حاضر جميعت بطرف مسجد جامع در حركت مى‏باشند و هرگونه اتفاقى به موقع گزارش خواهد شد.1
رئيس
گوينده : حيدرى
گيرنده : بهرامى
ساعت 1100
1ـ راهپيمايى مردم كرمانشاه زير باران صورت گرفت و حدود 250 هزار نفر در آن شركت داشتند. (كيهان، ش10617، ص 7) سند بعدى نيز مربوط به كرمانشاه است.