سند نامه ::
 
همبستگی کارکنان نخست وزیری با مردم
اعلاميه كاركنان نخست وزيرى بمنظور شركت در راه‏پيمائى روز 29 / 10 / 57 در تهران

اخيرا كاركنان نخست وزيرى ضمن صدور اعلاميه‏هاى مختلفى همبستگى خود را با ديگر طبقات مردم برهبرى آيت‏اله خمينى اعلام و از كاركنان نخست وزيرى دعوت شده كه روز 29 / 10 / 57، در محل كاخ نخست وزيرى اجتماع تا پس از پيوست بساير گروههاى اجتماعى، براه‏پيمائى مبادرت نمايند. ضمنا در جلسه‏اى كه روز 26 / 10 / 57 كاركنان نخست وزيرى تشكيل داده‏اند پس از بحث و مذاكره پيرامون حوادث اخير كشور، خواستار انحلال اداره حفاظت در نخست‏وزيرى گرديده و با اعلام صورت اسامى چند تن از كاركنان بعنوان كارمندان وابسته بساواك عنوان كرده‏اند، چنانچه اين افراد ظرف مدت يكهفته از پست خود بركنار نشوند كليه كاركنان نخست وزيرى از ادامه خدمت خوددارى و از ورود آنها به كاخ نخست وزيرى جلوگيرى بعمل خواهند آورد.
ارزيابى خبر : خبر صحت دارد.