سند نامه ::
 
اجتماع مردم کرمانشاه در مسجد بروجردی
[تلفنگرام]

قرار است ساعت 0900 صبح روز 29 / 10 / 57 قاطبه مردم كرمانشاه در مسجد بروجردى اجتماع و در خيابانهاى شهر مبادرت براه‏پيمائى بنمايند پلاكاردهائى نيز كه حاوى عكسهاى آيت‏اله خمينى و درخواست مراجعت وى به كشور ميباشد، تهيه گرديده است روحانيون منطقه قصد دارند هر گونه درگيرى با مأمورين انتظامى خوددارى و خودشان انتظامات راه‏پيمائى را به عهده بگيرند ضمنا در روز جارى بين عده‏اى از تظاهركنندگان موافق و مخالف رژيم از بلوار طاق‏بستان مقابل دهكده مراد حاصل رخ داده كه منجر بزخمى شدن چند نفر از اهالى مراد حاصل كه جزو موافقين بوده‏اند، شده است.1
همچنين در نزديكى مسجد معتضدين نيز عصر روز جارى عده‏اى از مخالفين و موافقين در مقابل يكديگر صف آرائى و قصد درگيرى داشته‏اند كه با وساطت عده‏اى از زد و خورد آنها جلوگيرى گرديده است هر گونه وقايع بعدى بموقع گزارش خواهد شد. همدانيان
گوينده : سروان
گيرنده : خوانسارى بفرموده مراتب در 1945 به
مركز فرماندهى ملى (آقاى سواحلى) و نخست وزيرى (آقاى شيواپور) اطلاع داده شد. 28 / 10 / 57
1ـ «عصر پنجشنبه عده‏اى از روستاييان مراد حاصل واقع در بولوار طاق بستان كرمانشاه جلوى اتومبيلهايى را كه از اين بولوار مى‏گذشتند گرفتند و رانندگانى را كه تمثالهاى امام خمينى به شيشه اتومبيل‏شان چسبانده بودند مورد ضرب و جرح قرار داده و شيشه‏هاى اتومبيل‏هاشان را شكستند. روستاييان كه مبادرت به اين كار مى‏كردند با مداخله كدخدا و مامورين ژاندارمرى متفرق شدند.»(اطلاعات، ش 15764، ص 3)