سند نامه ::
 
توزیع عکس [امام] خمینی میان مردم اهواز
گزارش

محترما بعرض ميرساند طبق گزارش مامورين مربوطه و استماع مكالمات بيسيم شهرى از صبح روز جارى گروههاى مختلف مردم با روشن كردن چراغ اتومبيلها و زدن بوق ممتد در خيابانها و ميادين براه افتاده و با پخش عكس آقاى خمينى و چاپ عكس نامبرده روى ديوارها ابراز شادمانى مى‏كردند و شعارهائى در مخالفت با رژيم ميدادند. در پى اين عمليات گروههائى نيز از سربازان و درجه‏داران به سبب احساسات شاهدوستى از پادگان خارج و در مسير خود ضمن تيراندازى هوائى و تيراندازى به اتومبيل‏ها و مغازه‏هائى كه عكس خمينى را داشته‏اند مبادرت به تظاهرات بر له شاهنشاه كرده و در شهر تعدادى اتومبيل شخصى را نيز واژگون و گفته مى‏شود توسط درجه‏داران و افراد عصبانى لشگر بآتش كشيده شده است در حال حاضر تيراندازى افراد لشگر از سوئى و تظاهرات و پاره كردن عكس‏هاى شاهنشاه از سوئى ديگر در نقاط مختلف شهر ادامه دارد. گفته مى‏شود تعدادى از متعصبين مذهبى در حسينيه اعظم اجتماع و در حال اتخاذ تصميمى جهت عمليات بعدى خودشان هستند.1 سرگرد حبيب‏وند ساعت 1600 ـ 27 / 10 / 57
دائره اطلاعات عده‏اى نيز بگارد شهربانى حمله كرده بودند كه جلوگيرى شد به اداره اطلاعات و فرماندارى نظامى اعلام شود. 27 / 10 / 57
1ـ در منابعى كه بعدها منتشر شد، علت طغيان نظاميان در اهواز به سپهبد جعفريان استاندار خوزستان نسبت داده شد. وى پس از ورود به ستاد لشگر 92 براى نظاميان سخنرانى مى‏كند و با توجه به رفتن شاه حساسيت آنها را بر مى‏انگيزد و مى‏خواهد كه مجسمه‏هاى شاه را بار ديگر در محلهاى پايين كشيده شده، بر پا دارند. اين امر باعث تحريك نظاميان مى‏شود، خود را مسلح مى‏كنند و با تانكها و نفربرها وارد شهر مى‏شوند. بودند ارتشيانى كه سعى در ممانعت از اين اقدام داشتند، اما نتوانستند. (خوزستان، همگام با انقلاب، صص 133 تا 144)