سند نامه ::
 
تظاهرات دانشجویان ایرانی در بوپال هندی
تظاهرات دانشجويان منحرف ايران مقيم بوپال ـ هند

در تاريخ 27 / 10 / 57 عده‏اى از دانشجويان منحرف ايرانى مقيم بوپال ـ هند
بمناسبت تشريف فرمائى اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر به خارج از كشور تظاهراتى بر پا نموده و ابراز شادمانى مينموده‏اند لكن عده‏اى از دانشجويان بطرفدارى از معظم له با تظاهركنندگان برخورد نموده و در نتيجه چهار نفر دانشجوى ايرانى زخمى شده‏اند كه حال دو نفر از آنان وخيم است. ضمنا چهار نفر از دانشجويان توسط پليس دستگير شده‏اند.
ارزيابى خبر :
خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده :
مراتب به نخست وزيرى منعكس گرديده است
* خبرگزارى فرانسه در گزارشى از تهران پس از خروج شاه از ايران مطلبى مخابره كرد كه روزنامه كيهان آن را امروز (27 / 10 / 57) به چاپ رساند. اين خبرگزارى نوشت : «نگاه كنيد! تو را به خدا نگاه كنيد! چه طور ممكن است كه او ديگر بتواند بر گردد؟ واقعا به هيچ زبانى نمى‏توان تهران را يك ساعت پس از رفتن شاه توصيف كرد.يك ديپلمات خارجى مى‏گويد : آزادى پاريس از اشغال آلمان را به خاطر مى‏آوريد؟ من در آن موقع در پاريس بودم ؛ و باور كنيد كه با اين فضاى شادى كه در تهران الان وجود دارد قابل مقايسه نبود و تازه بايد توجه داشت كه غربيها چقدر سر زنده و خوش گذرانند. با توجه به وقار خاص ايرانيها اين حالت شادى باور نكردنى است. كسى كه در خيابانهاى تهران قدم مى‏زند واقعا اين احساس را پيدا مى‏كند كه تهران با رفتن شاه سرانجام آزاد شده است.» (ش 10615، ص 2)