سند نامه ::
 
اشغال بخش کنسولی سفارت ایران در بن
اشغال قسمت كنسولى سفارت شاهنشاهى ايران در بن ـ آلمان غربى
توسط اعضاء اتحاديه انجمن‏هاى اسلامى دانشجويان در اروپا ساعت 1200 روز 27 / 10 / 57 حدود 30 نفر از دانشجويان ايرانى وابسته به «اتحاديه انجمنهاى اسلامى دانشجويان در اروپا» بتدريج به قسمت كنسولى سفارت شاهنشاهى ايران در بن وارد و سپس بطور دستجمعى ضمن دادن شعار عليه رژيم ايران و بطرفدارى از آيت‏اله خمينى، اقدام به پائين آوردن تمثالهاى شاهنشاه آريامهر نموده و با انجام خرابكارى، عكسهائى از آيت‏اله خمينى و پوسترهائى كه با خود آورده بودند به ديوارهاى كنسولگرى نصب و نوشته تابلوى سفارت شاهنشاهى را به «جمهورى اسلامى» تغيير دادند. در اين هنگام حدود يكصد نفر پليس بمنظور خارج ساختن اشغال‏كنندگان از محوطه سفارت در محل حاضرليكن سفير اجازه چنين عملى را نداده و شخصا با اشغال‏كنندگان وارد مذاكره ميشود. اشغال‏كنندگان خواسته‏هاى خود را كه از جمله تغيير نام سفارت شاهنشاهى به «جمهورى اسلامى»، نصب عكسهاى آيت‏اله خمينى بجاى تمثالهاى شاهنشاه آريامهر و حضور افرادى از آنان بعنوان نمايندگان آيت‏اله خمينى جهت كنترل و حفاظت اسناد موجود بود به سفير اعلام مينمايند و پس از تماس با محل اقامت خمينى در پاريس و مذاكره تلفنى سفير با تهران طى يادداشتى كه سفير بتظاهركنندگان تسليم مينمايد تقبل ميكند كه حفاظت و كنترل اسناد را خود وى شخصا بنمايندگى از طرف خمينى انجام خواهد داد. آنگاه تظاهركنندگان پس از 6 ساعت اشغال كنسولگرى، محل را ترك و عكسها و پوسترهائى را كه با خود آورده بودند مجددا همراه ميبرند.1
ارزيابى خبر :
خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزيرى منعكس گرديده است.
1ـ سفير ايران در بن هوشنگ امير فكرى بود. اين خبر در جرايد هم چاپ شد اما جزئيات ذكر شده در سند بيشتر از آن چيزى است كه در روزنامه‏ها درج گرديد.