سند نامه ::
 
انتقال اسناد طبقه بندی شده
تلگرافات وارده

بمنظور اجراى امريه معطوفى ظرف روز جارى كليه اسناد و مدارك طبقه‏ بندى شده با رعايت جوانب حفاظتى به محل ستاد ناحيه ژاندارمرى منتقل خواهد شد. بنابراين دريافت و تقديم تلگرافات امكان نخواهد داشت. مستدعى است مقرر فرمائيد ترتيبى در مركز اتخاذ گردد كه اوامر مركز از طريق ژاندارمرى كشور شاهنشاهى به ستاد ناحيه ژاندارمرى استان كه دستگاه مخابراتى آنان تلكس ميباشد ابلاغ و بر عكس اين سازمان گزارش مهم و فورى را به مركز تقديم دارد. به موازات آن گزارشات فورى و مهم با رعايت حفاظتى وسيله تلفن بعرض ستاد خواهد رسيد ـ رضوانى
محترما جهت صدور اوامر لازم بعرض ميرساند. 26 / 10 / 57
گيرنده = مرموزات
* امروز (24 / 10 / 57) در اثر تيراندازى مأموران انتظامى به سوى مردم بندرعباس، چهار تن مجروح شدند. روزنامه اطلاعات با درج اين خبر نام مجروحان را چاپ كرد. (ش 15760، ص 7) همچنين امروز بندرعباسى‏ها به استقبال يكى از زندانيان سياسى آزاد شده رفتند. نام اين زندانى سياسى عبدالرضا جوادى بود و حكم او حبس ابد. (كيهان، ش 10613، ص 7) مردم بوشهر نيز امروز (24 / 10 / 57) پس از اجتماع در مسجد اميرالمؤمنين دست به تظاهرات زدند و در ميدان ششم بهمن مجسمه شاه را پايين كشيدند. (همان، ص 5) همچنين «تاريخ 24 / 10 / 57 قريب 5000 نفر از اهالى خورموج و عده‏اى از مردم كنگان مبادرت به تظاهرات ضد ملى نمودند.» (خلاصه وضعيت اطلاعاتى شماره 43 ركن دوم ژاندارمرى)