سند نامه ::
 
شایعه حمله به زندان عادل آباد
موضوع : [احتمال حمله به زندانيان عادل‏آباد]

خلاصه گفتگوى تلفنى :
با توجه بگزارشات مكرر مامورين اطلاعاتى و انتظامى اين شهربانى وقايع موثق و افراد عادى شايعات گسترده‏اى در مورد حمله بزندان عادل‏آباد و شهربانى از طرف اخلالگران وجود داشته كه با توجه بوقايع برخى از شهرستانهاى ديگرنميتوان آنرا ناديده گرفت، با توجه بتعداد جمعيت اخلالگر كه گاهى تعداد آنان بالغ بر چند ده هزار نفر ميگردد براى حفاظت شهربانى و زندان عادل‏آباد در صورت حمله از طرف گروه اخلالگران نياز به 6 دستگاه نفربر (دو دستگاه براى زندان عادل‏آباد و چهار دستگاه براى شهربانى) ميباشد، خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت باعزام نفربرهاى مورد تقاضا با نيروى مربوطه اقدام تا نسبت به تأمين حفاظت مناطق مذكور اقدام شود.
سرلشگر سالارى ركن 3
1ـ بررسى شود كه آيا امكان كاربرد نفر بر در شهربانى وجود دارد.
2ـ در مورد زندان عادل‏آباد آيا دو دسته سرباز كه در محل زندان مستقر شده است كافى براى دفاع از زندان ميباشد. و پاسخ لازم داده شود البته در صورت ضرورت ميتوانيم واگذار كنيم ولى چه كسى بكار ببرد مهم است؟ 23 / 10

* امروز (23 / 10 / 57) فرهنگيان، كارمندان ادارات و ساير طبقات شهر آباده كه تعدادشان حدود 20 هزار نفر بود در دبيرستان صفوى اين شهر اجتماع كردند و سپس اقدام به راهپيمايى نمودند. آنان در شعارهاى خود خواستار سرنگونى رژيم شاه و برپايى جمهورى اسلامى بودند. (اطلاعات، ش 15759، ص 4) روستاييان اطراف كازرون هم در روستاى جام بزرگى گرد آمدند و پس از گوش دادن به سخنان يك روحانى و يك دانشجو با سر دادن شعارهاى ضد دولتى كيلومترها راهپيمايى كردند. آنان در مسير راهپيمايى زمينهايى را كه به زور براى تأسيس شركت باغدارى از آنان گرفته شده بود، پس گرفتند.(همان)