سند نامه ::
 
راهپیمایی مردم در خرم آباد
راه‏پيمائى و انجام تظاهرات خيابانى در شهر خرم‏آباد ـ استان لرستان

1ـ شب هنگام مورخ 23 / 10 / 57 و متعاقب بروز شايعه در زمينه رويت عكس آيت‏اله خمينى در هلال ماه، عده‏اى از عناصر فرصت طلب در پاره‏اى از خيابانهاى شهر خرم‏آباد بتظاهرات و آتش افروزيهاى موضعى مبادرت كرده و صداى شليك چند تير از ناحيه اين افراد شنيده شده است. تظاهرات فوق تا ساعت 0100 روز 24 / 10 / 57، بطور پراكنده ادامه داشته و سپس متظاهرين بتدريج متفرق شده‏اند.
2ـ از ساعت 0930 روز 24 / 10 / 57، حدود 10000 نفر از طبقات مختلف مردم خرم‏آباد با دادن شعارهائى عليه مقامات عاليه مملكتى در خيابانهاى شهر مزبور به راه‏پيمائى و تظاهرات پرداخته و پس از استماع سخنرانيهاى تحريك‏آميز چند تن از قشريون مذهبى در ساعت 1230 متدرجا متفرق گرديده‏اند.
ارزيابى خبر : وجود شايعه فوق و ساير خبرها صحت دارد.
اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزيرى اعلام گرديده است.