سند نامه ::
 
تضعیف روحی و تمرد سربازان
[دفتر ويژه اطلاعات]
تيمسار رياست دفتر فرمودند به حضورشان يادآورى شود كه باتوجه به مضارى كه استقرار حكومت نظامى و قرار دادن ارتش در مقابل مردم (بشرح زير) دارد، در يك جلسه ملاقات با تيمسار فرماندهى گارد شاهنشاهى موضوع را مطرح فرمايند تا ايشان در شوراها و كميسيونهاى مختلفى كه شركت مينمايند پيشنهاد كنند با لغو حكومت نظامى و تقويت كادر داوطلب شهربانى و ژاندارمرى و خود كافى شدن آنها براى استقرار نظم، موجبات رفع اشكالات فراهم گردد :
1ـ تأثيرات سوء روحى در سربازان وظيفه كه مانند ساير افراد مردم به علت تعصبات مذهبى، تبليغات مراجع دينى و دستورات روحانيون را پذيرا مى‏شوند، تدريجا موجب بروز بى‏انضباطى و تمرد در بين آنان شده، مشكلات غير قابل جبرانى ممكنست ببار آورد.
2ـ افراد وظيفه، مانند پرسنل داوطلب شهربانى و ژاندارمرى به نحوه رفتار با مردم آشنائى نداشته و بعضا در حين انجام مأموريت كه مستلزم تماس و مقابله با مردم مى‏باشد اشكالاتى بروز مى‏كند.
3ـ مأموريت حكومت نظامى، موجب ايجاد بدبينى در مردم نسبت به پرسنل ارتش مى‏شود و اين امر به مصلحت كشور نيست.
4ـ عملاً ديده شد كه عليرغم استقرار حكومت نظامى، مردم چه در شب و چه در روز حتى در ساعات منع عبور و مرور شبانه، به تظاهرات، تخريب، آتش زدن اماكن و غيره ادامه ميدهند.
5ـ محتملاً، وجود حكومت نظامى، خود يكى از عوامل نارضائى مردم و تحريك آنان به اعمال مخالفت‏آميز مذكور مى‏باشد.1
1ـ اين سند مربوط به دفتر ويژه اطلاعات است كه رياست آن را حسين فردوست به عهده داشت. شايد به جهت همين باورها بود كه پس از استقرار دولت بختيار حكومت نظامى در برخى شهرها مانند شيراز لغو شد.