سند نامه ::
 
تظاهرات مردم نقده
تلفنگرام

از ساعت 1000 روز گذشته1 حدود هزار نفر از طبقات مختلف مردم نقده كه نيمى از آنانرا زنان تشكيل ميدادند در حاليكه زنان و روحانيون در پيشاپيش آنان بودند در خيابانهاى اين شهرستان راه‏پيمائى و در ساعت 1230 بدون اتفاقى متفرق گرديدند ضمنا تعدادى از تظاهركنندگان شعارهاى ضد ملى از جمله خونخوار فعلى بايد از بين برود ـ خمينى بايد رهبر ملت بشود ـ ارتشى‏ها بايد در اعتصابات شركت كنند و گرنه بايد از اين شهر بروند، نيز ميدادند.
مبينى
گوينده : آقاى قندالى
گيرنده ـ شب افروز
ساعت 1206
1ـ منظور از روز گذشته به استناد تاريخ سر صفحه سند9 / 10 / 57 است.