سند نامه ::
 
راه‏پيمائى در شهركرد
برگ خبر موضوع : راه‏پيمائى در شهركرد
1ـ در راه‏پيمائيهاى روز 9 / 10 / 57 در شهركرد كه گردانندگان آن چند نفر از روحانيون بودند در حين راه‏پيمائى مبادرت بدادن شعارهاى مضره نمودند و حتى موقع عبور از جلوى ساختمان ساواك شعارهائى عليه كد 66 وسيله افراد شركت كننده بديوار نوشته شده است.1
2ـ در روز 10 / 10 / 57 شركت كنندگان در راه‏پيمائى پس از پيمودن خيابانهاى شهركرد در فلكه چهارمحال گرده آمده و پس از سخنرانى بطرف مسجد ابوالفضل حركت و در آنجا شخصى بنام دكتر امامى كه از عناصر ناراحت ميباشد جهت آنان عليه مصالح كشور سخنرانى نموده است.
ارزيابى خبر : صحت دارد.
نظريه : مراتب جهت آگاهى و هر گونه اقدام مقتضى اعلام ميگردد.
رئيس امنيت داخلى ـ رضوان
رهبر عمليات - شادمانى
10 / 10 / 57
1ـ امروز (9 / 10 / 57) همه مغازه‏ها در شهركرد بسته بود. ساواك شهركرد در تلفنگرام خود به مركز تعداد تظاهركنندگان شهركرد را حدود هزار نفر نوشت. (10362 / 19 ه ـ 9 / 10 / 57)