سند نامه ::
 
تظاهرات معلمان شهرستان نور
[گزارش]

ساعت 1730 روز 6 / 10 / 57 حدود يكصد نفر از معلمين و محصلين نور با دادن شعارهاى ضد ملى عليه 66 از خيابان پهلوى نور به راهپيمائى پرداخته كه با دخالت ماموران انتظامى و شليك چند تير هوائى متفرق شده‏اند.
صحت دارد
6 / 10 / 571460