سند نامه ::
 
اجتماع پزشکان بروجرد در محوطه دادگستری این شهر
شهربانى استان لرستان

برابر اعلام شهربانى بروجرد ساعت 0900 صبح روز 6 / 10 / 57 پزشكان و كارمندان بيمارستانهاى شهرستان مذكور و مراكز درمانى در محوطه دادگسترى اجتماع و پزشكان اظهار نموده‏اند به بيمارستان نهم آذر مراجعت خواهند نمود و حدود ساعت 1030 روز مذكور عده‏اى از محصلين و فرهنگيان در خيابانها بآنان پيوسته و در حدود بيش از دو هزار نفر ميشدند كه بگروههاى مختلف تقسيم و بتظاهرات ادامه كه در ساعت 1130 وسيله اكيپ‏هاى پليس با استفاده از گاز اشك‏آور و تيراندازى هوائى متفرق ميگردند ضمنا كليه مغازه‏ها و مؤسسات آموزشى و ادارات تعاون و روستاها و بانك ملى تعطيل و اداره پست شهرستان مزبور در حال اعتصاب و محل اجتماع آنها روزانه در دادگسترى بروجرد ميباشد مراتب جهت استحضار اعلام ميگردد.
رئيس شهربانى استان لرستان سرهنگ فضائل احمدى
گيرندگان :
1ـ فرماندهى ناحيه ژاندارمرى استان لرستان جهت استحضار
2ـ فرماندهى تيپ 84 پياده خرم‏آباد جهت استحضار
3ـ رياست سازمان اطلاعات و امنيت لرستان جهت استحضار
* امروز (6 / 10 / 57) كاركنان، پرستاران و پزشكان بيمارستان توان‏بخشى شفا يحياييان قطع نامه‏اى دادند و در آن همبستگى خود را با نهضت حق‏طلبانه مردم ايران ابراز داشتند. همچنين پزشكان، دندانپزشكان و داروسازان نيز كه خود را وابسته به جنبش ملى ايران معرفى كرده بودند بيانيه‏اى صادر و يادآور شدند كه هر ماه يك روز از درآمدخود را براى جبران صدمات وارده بر خانواده‏هايى كه در برابر دستگاه حاكم زيان ديده‏اند اختصاص خواهند داد. (اطلاعات، ش 15755، ص 3)