سند نامه ::
 
تظاهرات مردم تبریز
[تلفنگرام]

روز جارى در خيابانهاى ثقه‏الاسلام و كورش كبير و بازار تظاهراتى با شركت عده‏اى در حدود 1000 نفر از جوانان بر پا كه در خيابان ثقه‏الاسلام منجر به آتش زدن يكدستگاه اتوبوس شركت واحد از ناحيه تظاهركنندگان گرديد و مامورين باپرتاب گاز اشك‏آور و تيراندازى هوائى مشغول متفرق كردن متظاهرين ميباشند.1
افشائى
گوينده : آقاى توتونچى
گيرنده : شاهقلى
ساعت 1500
1ـ روزنامه اطلاعات درباره تظاهرات مردم تبريز نوشت : «تظاهراتى در سر بازار و خيابانهاى كوروش، فردوسى، تربيت، توپخانه و پهلوى صورت گرفت و ماموران با پرتاب گاز اشك‏آور و تيراندازى مردم را متفرق كردند. همچنين يك دستگاه اتومبيل نيروى هوايى و يك شعبه بانك صادرات در سه راه ملل متحد به آتش كشيده شد.» (ش 16621، ضميمه، ص 3) خبرها ديگر نيز حاكى است كه امروز (6 / 10 / 57) «كارمندان دانشگاه تبريز به پشتيبانى از استادان دانشگاه در محوطه دانشگاه به راهپيمايى پرداخته. شهر تبريز كاملاً تعطيل شد و خيابان مركزى شهر منتهى به دانشگاه بسته شده... كاميون شهردارى و جيپ ارتش را آتش زدند...» (پرونده 106981، ج 6)