سند نامه ::
 
تظاهرات مردم گرگان
شهربانى استان مازندران

از ساعت 1630 روز 6 / 10 / 57 حدود 500 نفر در مسجد آقا كوچك گرگان اجتماع و بدادن شعارهاى ضد ملى عليه 66 پرداخته و تعدادى نيز بطور پراكنده به آتش زدن لاستيك و ايجاد راه‏بندان در خيابانها اقدام كه با دخالت مامورينانتظامى گرگان بدون درگيرى متفرق شده‏اند.
صحت دارد . قبلاً بعرض رسيده تكرارى بوده است.
7 / 10 / 13571474
* امروز (6 / 10 / 57) ساواك بابل به مركز نوشت كه طبق دستور شوراى تأمين استان دستگيرى شيخ احمد قطيرزاده در فريدونكنار ممكن نشده و ژاندارمرى محل او را نيافته، اما نشان او در قم به دست آمده است. (پرونده 106979، ج 6)