سند نامه ::
 
همبستگی کارمندان وزارت خارجه با مردم
صدور اعلاميه

روز گذشته (5 / 10 / 57) اعلاميه‏اى از طرف كارمندان وزارت امور خارجه صادر و طى آن همبستگى خود را با مخالفين تأييد و از رژيم بشدت انتقاد و خواستار تعويض رژيم گرديدند. اعلاميه مزبور توسط افراد ناشناسى به صندوق پستى جلو درب سفارت سوريه در تهران انداخته شده است.
گوينده ـ آقاى معتضد
گيرنده ـ نبئى