سند نامه ::
 
اجتماع اعتراض آمیز مردم شیراز
تلفنگرام

ساعت 1600 روز 5 / 10 / 57 حدود 3000 نفر از طبقات مختلف مردم شيراز به منظور واقعه اخير مشهد در مسجد «مولا» اجتماع سپس شيخ على موحد به منبر رفته و مطالبى بشرح زير عنوان كه باستحضار ميرسد.
1ـ برادران مسلمان براى كارگران، شركت نفت كه برادران شماها هستند پول جمع‏آورى نمايند.
2ـ ما كارى به اقليتهاى مذهبى نداريم و همواره بآنان احترام ميگذاريم.
3ـ نفت باندازه مصرف كشور وجود دارد و راننده‏هاى تانكر نفت حاضرند اين موضوع را شهادت دهند، پس بدانيد كار دولت است كه شما را دچار اين مسأله نموده است.
4ـ مردمان مسلمان بياييد قول بدهيد برهبر خودتان خمينى تا 66 سرنگون نشده است دست از نهضت برنداريد.
5ـ در كدام كشور كسيكه اعتصاب ميكند او را بگلوله مى‏بندند، ما ميگوئيم امپرياليسم آمريكايى را نميخواهيم كه بر ما حكومت كند و منابع زيرزمينى ما را به يغما ببرد.
6ـ دشمن در كمين است، فريب دشمنان را نخوريد، سپس اضافه نمود برادران ارتشى و كاركنان ساير ادارات دست از اين رژيم برداريد ما قول ميدهيم كه در آينده وضع و زندگى شما بهتر شود. سرانجام در پايان سخنرانى دعا نمود كه رژيم عوض شود. مردم در پاسخ احسنت ميگفتند كه پس از پايان سخنرانى مشاراليه ساعت 1645 جمعيت به خيابان زند وارد ضمن تظاهرات پراكنده‏اى كه توأم با شعارهاى مضره بوده بدون دخالت مأمورين متفرق گرديدند.1 جوان
گوينده : آقاى نيكنام
گيرنده
مركز فرماندهى ـ سركار سرگرد برقعى
دفتر ويژه ـ سركار سرهنگ سپهر نخست وزيرى ـ اعلام گرديد 2145 5 / 10 / 57
1ـ امروز (5 / 10 / 57) «برابراعلام آيت‏اللّه‏ دستغيب كليه مغازه‏ها و دكاكين شهر به منظور همدردى با كشته شدگان مشهد تعطيل بوده است.» (گزارش زمستان 57، ص 115)