سند نامه ::
 
تظاهرات در بازار تبریز
تلفنگرام از ساواك1

روز جارى 5 / 10 / 57 عده‏اى در حدود 1000 نفر در بازار تبريز دست به تظاهرات زده و مامورين با تيراندازى هوائى و پرتاب گاز اشك‏آور متظاهرين را متفرق كردند. ضمنا در اين برخورد حدود سه نفر از متظاهرين مجروح ميشوند.
1ـ شركت‏هاى تعاونى تجار ـ اصناف ـ پزشكان ـ پرستاران ـ نرسها و مستخدمين بيمارستانها مشهد و بعضى از كارمندان دولت منجمله دادگسترى مبالغ زيادى جمع‏آورى كه در ظاهر براى پرداخت حقوق كاركنان و كارمندان اعتصابى شركتنفت بوده ولى استنباط ميگردد براى تهيه اسلحه و كمك به مخالفين واغتشاشگران ميباشد.
2ـ پزشكان در بيمارستانهاى شاهرضا و شهناز مشهد طى اعلاميه‏اى اعلام نمودند همكاران و دوستان براى حمله مسلحانه آماده شويد.
3ـ در راهرو و سالن بيمارستان شهناز تصاويرى مشمئز كننده از نحوه شكنجه ساواك را نقاشى و مردم بشدت از ديدن آنها تنفر و هر كسى را بنام ساواكى دستگير ميكنند بوضع فجيعى بقتل ميرساند از جمله كودكى را مامور مينمايند به پاسبان راهنمائى چاقو بزند سپس چند نفر بنام مداوا او را به بيمارستان شاهرضا برده ولى در بيمارستان عده‏اى با چاقو بجان وى افتاده و كاردى بشكم پاسبان بيگناه فرو برده به وضع بدى ميچرخانند آلت تناسلى وى را ميبرند، چشم‏هايش را در آورده سپس تكه تكه كردند. شخصى بنام فتح‏اله كريمى در خيابان ابوريحان تهران جزو متظاهرين بوده كه بر اثر تيراندازى كشته ميشود و مامورين از آن مقدارى فشنگ و اسلحه بدست مياورند.
گوينده. رجائى
گيرنده. قاسمى
ساعت 20 مورخ 5 / 10 / 57
1ـ در اين سند از سه شهر تبريز، مشهد و تهران خبر داده شده است.
2ـ ارتش در اين باره مى‏نويسد كه «در تظاهرات پراكنده شهر تبريز به علت خشونت و شعارهاى ضد ملى اخلالگران، فرماندار نظامى مجبور به دخالت شده و در نتيجه تيراندازى 28 نفر ماجراجو دستگير و 4 نفر زخمى مى‏گردند.» (گزارش زمستان 57، ص 115) در كتاب حماسه‏هاى اسلامى ملت به رهبرى امام خمينى چنين آمده است كه مردم تبريز پس از اجتماع در مسجد جامع قصدراهپيمايى و تظاهرات داشتند كه «ناگهان ماموران از روى پشت بام بازار به سوى آنها تيراندازى كردند كه عده‏اى را در صحن مسجد شهيد و مجروح نمودند. آيت‏اللّه‏ قاضى اعلام كرد كه در اين برخورد چهار نفر به قتل رسيدند ولى شاهدان عينى تعداد كشته شدگان و مجروحان را بيش از سى نفر عنوان كردند. در اين روز سربازان تازه نفس از تهران و مراغه كار انتظامات شهر را به عهده گرفتند.» (ص 198 و199)
* امروز (5 / 10 / 57) بازار زنجان و قزوين تعطيل بود. (3750 / 25 ه ـ 5 / 10 / 57)