سند نامه ::
 
چماق به دستان مورد حمایت دولت در بجنورد
تلگرافات وارده

برابر اعلام سازمان بجنورد و مستند بگزارش شهربانى بجنورد رئيس دادگسترى بجنورد بنام حداد و دادستان و بازپرس و دادياران طى 3 تلگراف به نخست وزير و مقامات و جلالى نائينى اعلام نموده‏اند عده‏اى چماق بدست به هدايت آشكارمامورين انتظامى و امنيتى بخانه مردم حمله موجب رعب و وحشت و ايجاد آتش‏سوزى و غارت و شكستن شيشه‏ها و به انگيزه سوء نيت عمال ساواك كه از پيش تدارك داده شده بود تا بحال 2 نفر كشته خانه‏ها غارت جراحات زياد چنانچه بدين منوال باشد دست از كار مى‏كشيم و بديعى طى تلگراف جداگانه بوزير دادگسترى اعلام نموده چماق بدستها موجب سلب آسايش عموم و اضطراب آنها شده و از حمايت مامورين امنيتى و انتظامى برخوردار و بدليل عدم مراجعه بدادسرا براى شكايت و ترك كار قضات ظاهرا يك راه براى مردم مانده آنهم مسلح شدن براى دفاع از جان و مال و سايرين خود. ترك خدمت قضات باعث ركود كار شده تقاضاى تعيين تكليف فورى و با توجه باينكه در كليه تظاهرات سازمان بجنورد هيچگونه دخالتى نداشته اظهارات قضات و رئيس دادگسترى و دادستان بجنورد كذب محض و علنا با مخالفين همكارى موجبات تحريك آشوبگران را فراهم و بدليل موجود در شهربانى از خائنين حمايت و وطن‏پرستان را بازداشت و آزار ميدهند.
شيخان
اخيرا متنى در مورد حداد دادستان بجنورد و شوهر خواهرش كه رئيس بهدارى و رئيس شير و خورشيد بجنورد مى‏باشد تهيه و به وزارت دادگسترى ارسال شده است.
* امروز (5 / 10 / 57) گروهى از زندانيان مشهد با آتش زدن زندان و شكستن درها سعى در فرار كردند. در اين ميان زندانيان سياسى نيز شركت داشتند. ارتش نوشت كه «ساعت 20 حدود پنجاه هزار نفر از اهالى مشهد با طرح قبلى در اطراف زندان شهربانى شهر اجتماع نموده و قصد داشتند تا در فرار زندانيان همكارى نمايند. زندانيان نيز از داخل سلولهاى مربوطه خارج شده و شروع به اغتشاش نموده و ديوارها و دربهاى زندان را با بيل و كلنگ خراب مى‏نمايند به نحوى كه پليس قادر به كنترل زندانيان نبوده‏اند. در ساعت 22 تعداد 300 نفر از مامورين فرماندارى نظامى در جهت تقويت نيروى پليس به محل اعزام و در ساعت 24 اغتشاش پايان يافتند.» (گزارش زمستان 57، ص 115)