سند نامه ::
 
تعطیلی آموزش و پرورش اصفهان
[گزارش]

روز جارى اكثر دبستانها و بويژه مدارس راهنمائى اصفهان به پشتيبانى از جامعه معلمين اصفهان تعطيل و يا كم كارى ادامه دارد و تقريبا امر تدريس در دبستانها و مدارس راهنمائى دچار وقفه گرديده ضمنا گردانندگان جامعه معلمان اصفهان در محل اداره كل اقدام به تهيه اعلاميه‏اى نموده كه قرار است آنرا به مديران مدارس تحويل و در آن خواسته شده كه روز سه‏شنبه 5 / 10 / 57 كليه معلمين دبستانها و مدارس راهنمائى در دبيرستان ادب اجتماع و چنانچه آيت‏اله سيد جلال طاهرى آزاد نشود دبستانها و مدارس راهنمائى هم مانند دبيرستانها تعطيل شود. ضمنا فرماندارى نظامى اصفهان در جريان امر قرار دارد.
4 / 10 / 5712864 / 10 ه 2 تقوى