سند نامه ::
 
حمایت از اعتصاب کارکنان صنعت نفت
[تلفنگرام]

1ـ روز جارى عده‏اى حدود 15000 نفر از دانشگاهيان و فرهنگيان، كارگران سازمان آب برق خوزستان و بازاريان و روحانيون اهواز به حمايت از اعتصاب كاركنان صنعت نفت در بيمارستان شماره 1 جندى شاهپور اجتماع و قرار است مهندس مهدى بازرگان و سيد محمود طالقانى از تهران به اهواز وارد و براى آنان سخنرانى نمايد ليكن در اجتماع افراد مذكور حضور نداشته و سيد محمدعلىموسوى جزايرى، دكتر راشد، دكتر تدين، موسوى دبير آموزش و پرورش، دوهى معمم و دو نفر دانشجو در زمينه حوادث اخير شهرستانها و همبستگى خود با اعتصاب كاركنان صنعت نفت سخنرانى و در ساعت 12 جمعيت پراكنده شدند.1
2ـ در دزفول كليه مغازه‏ها باستثناء مايحتاج عمومى بقيه تعطيل هستند ليكن در ساير شهرستانهاى حوزه انتظامى اين سازمان مغازه‏ها باز و وضع عادى است.
وديعى
گوينده ـ ملك‏وند
گيرنده ـ دبيرى
ساعت 1420
1ـ اخبار جنبش اسلامى در ايران مورد نوشت : «امروز طبقات مختلف مردم متشكل از بازاريان، دانشگاهيان، پزشكان، معلمين، سازمانهاى دولتى، شركت نفت و صنايع فولاد در اجتماع باشكوهى در محل بيمارستان شماره 1 جندى شاپور اجتماع كردند. در بين اين جمعيت 50 هزار نفرى عنصر فرصت‏طلبى خود را نماينده دانشجويان دانشگاه تهران معرفى كرد و اجازه صحبت گرفت و در ضمن سخنان خود كه از روى پيش‏نويسى قرائت مى‏شد، رشد جنبش نوين ايران را حاصل رشد انقلابى كارگران و نقش عمده و تعيين كننده آنان معرفى نمود. اما مردم مسلمان اهواز كه متوجه جهت خاص صحبت‏هاى او شده بودند، با سر و صدا و صلوات مانع ادامه آن مى‏شوند و آقاى موسوى روحانى مسئول اهواز به جاى اين منافق برنامه را ادامه مى‏دهد.» (ش 9، تاريخ 7 دى1357)