سند نامه ::
 
تظاهرات اهالی نی ریز
تلگراف رمز

برابر گزارشات هنگ فسا
1ـ در ساعت 2100 روز 3 / 10 / 57 اهالى قريه مشكان گروهان نى‏ريز طبق معمول در مسجد گرد آمده و با تظاهرات وارد كوچه‏ها شده و با دادن شعارهاى ضد ملى و ميهنى در ساعت 2330 روز فوق متفرق شده‏اند.
2ـ روز 4 / 10 / 57 در قريه دوبران و حاجى‏آباد گروهان داراب اهالى آبادى اطراف پاسگاه دوبران و حاجى‏آباد با در دست داشتن عكس خمينى و همراه داشتن پرچمهاى مختلف با دادن شعارهاى ضد ملى و ميهنى در كوچه و خيابان آباديهاى ذكر شده براه‏پيمائى پرداخته و هنگام عبور از مقابل پاسگاه دوبران تظاهركنندگان با سلاح خفيف و كلت بطرف پاسگاه تيراندازى كه مأمورين پاسگاه مذكور جهت متفرق نمودن آنان مبادرت به تيراندازى هوائى نموده‏اند و تظاهراتتا ساعت 1215 روز جارى ادامه داشته است.
184 / 16 / 14 / 29 / 201 ـ4 / 10 / 57
ف ـ ناحيه ژاندارمرى فارس ـ سرلشگر اميرحسينى
گيرندگان
جناب آقاى استاندار محترم استان فارس جهت استحضار
ت ـ فرماندار نظامى و فرماندهان پادگان منطقه و مركز زرهى جهت استحضار
رياست سازمان اطلاعات و امنيت استان جهت آگاهى ر ـ ر2 ـ 08 جهت اطلاع ف ـ هنگ ژاندارمرى فسا بازگشت بشماره 57 / 98 / 313 / 29 / 201 ـ4 / 10 / 57 و 57 / 96 / 313 / 29 ـ 4 / 10 / 57 جهت اطلاع و مراقبت‏هاى لازم و كشف سلاح بكار رفته. اقدام كننده استوار جعفرپور