سند نامه ::
 
تعطیلی مغازه های همدان
وضعيت منطقه

با اعلام اينكه بازار و اكثر مغازه خيابانها در همدان و نهاوند بسته و در ساير شهرستانها مغازه‏ها باز يا وضع عادى است باستحضار ميرساند كه درگيرى صبح روز گذشته1 تا ساعت 1500 ديروز ادامه داشته و ضمن آن علاوه بر موارد اشاره شده در شماره پيروى سينما تاج همدان كه تعطيل بوده بآتش كشيده شده و نيز شيشه‏هاى بانك ملى مركزى. هتل كاخ و هتل بوعلى شهردارى شكسته شده و يك ماشين پيكان شهردارى و يك ماشين متفرقه در مقابل هتل بوعلى بآتش كشيده شده و نيز يك بمب دست ساز بطرف تانگ مستقر در ميدان رضا شاه پرتاب كه منفجر شده و تركش آن به دست راننده تانگ بنام محمود شجاعى (استوار دوم ارتش) اصابت نموده است همچنين در مسير خيابانها به منظور خنثى نمودن گاز اشك‏آور مبادرت به آتش زدن لاستيك هائى در سطح خيابان نموده‏اند ضمنا شب گذشته منزل سرپاسبان على‏اكبر حيدرى مأمور [ناخوانا] به آتش كشيده شد در نتيجه اتومبيل وى بطور كامل سوخته و خسارت جزئى به منزل وى وارد آمده است مضافا روز جارى يكى از مأمورين بازنشسته شهربانى بنام احمد دژبند بوسيله كارد مجروح و همچنين بمنظور استقبال از حاج اسداله مدنى دهخوارقانى كه قرار است امروز از قم به تهران بيآيد اجتماعى بطرف دروازه ملاير حركت نموده است2 و نيز حدود ساعت 1000 روز جارى بدنبال دستگيرى يكى از كارمندان بهدارى و بهزيستى بنام عين‏اله فرج‏پور كليه كارمندان اين اداره بمنظور اعتراض باين عمل دست باعتصاب و تظاهرات زده كه با دخالت پليس متفرق گرديدند.
گوينده : رضوانى
گيرنده : [ناخوانا] ساعت 1250
1ـ منظور چهارم دى ماه است.
2ـ امروز (4 / 10 / 57) آيت‏اللّه‏ سيد اسداله مدنى پس از استقبال باشكوهى كه در ملاير از ايشان صورت گرفت وارد همدان شد. اهالى همدان مشايعتى كم سابقه كردند. نشريه اخبار جنبش اسلامى تعداد مستقبلين را 250 هزار نفر ياد كرد. شهر تعطيل شد. خودروها با چراغهاى روشن و نواختن بوق در خيابان حركت كردند. (ش11، به تاريخ 18 دى 57)