سند نامه ::
 
پایان خروج اتباع شوروی از ایران
درباره: شعارنويسى و نقش كاريكاتورهاى زننده در معابر

اخيرا عوامل منحرف و مخالف اقدام به نوشتن شعارهاى مضره «مرگ بر... و نقاشى كاريكاتورهائى از... و نوشتن مطالب زننده در زير آن كاريكاتورها در معابر مختلف شهر نموده كه با توجه به تبليغات مضره ضد رژيم باعث نگرانى وتشويش مردم وطن‏پرست و طرفدار رژيم شده و ادامه آن باعث تضعيف روحيه وطن‏پرستان خواهد شد ضمن آنكه بقرار آخرين خبر رسيده روز جارى در كوچه حاج فارسى خيابان شهناز روبروى بانكملى يكى از اين كاريكاتورها مشاهده گرديده. خواهشمند است دستور فرمائيد بنحو مقتضى نسبت بجلوگيرى از تكرار اين اقدامات و محو شعارهاى نوشته شده اقدام لازم بعمل آيد.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت بروجرد شفيقى
گيرنده
فرماندهى گروهان ژاندارمرى بروجرد جهت آگاهى و اقدام لازم ضمنا در دهات قپان و رى و اطراف آن نمونه چنين شعارهائى ديده شده است.
رياست سازمان اطلاعات و امنيت لرستان جهت استحضار ضمنا عوامل گزارش دهنده مترصد شناسائى عاملين اين اقدامات ميباشند كه بهر صورت چنانچه پليس بتواند يك تسلط كامل از نظر گشت‏زنى و مراتب در شهر بوجود آورد مسلما اين كارها كه بعضى از آنها مدت قابل توجهى نيز وقت ميخواهد تكرار نخواهد شد و يا در صورت اقدام عاملين آن دستگير ميگردند.
شعارنويس بايگانى شود.
* بنا به گفته منابع خبرى امروز (3 / 10 / 57) دولت اتحاد جماهير شوروى خارج كردن خانواده اتباع خود را از ايران كه چهار هزار نفر برآورد مى‏شد، به پايان رساند. (بولتن محرمانه خبرگزارى پارس، ش 279، ص17)