سند نامه ::
 
حضور روسای ادارات و کارمندان آموزش و پرورش نیشابور در تظاهرات ضد دولتی
موضوع : تظاهرات ضد ملى

برابر گزارش ناحيه ژاندارمرى خراسان : در تظاهرات ضد ملى و ميهنى كه در شهرستان نيشابور تشكيل گرديده اكثر روساى ادارات و مسئولين و كارمندان عاليرتبه آن شهرستان شركت داشته‏اند از جمله كارمندان و قضات دادگسترى كه خود آنان برابر مقررات بايد متخلفين را مجازات نمايند در اينگونه تظاهرات شركت و باعث تشويق محركين و افراطيون ميگردند.
عليهذا بدينوسيله يك قطعه عكس كه در موقع سخنرانى يكى از روحانيون مخالف بنام نجفى كه مشغول سخنرانى ضد ميهنى ميباشد و آقايان بهمنش دادستان و دانش‏طلب رئيس دادگسترى نيشابور و عده‏اى از كارمندان دادگسترى در آن شركت دارند و دادستان و رئيس دادگاه با شماره‏هاى 1 و 2 مشخص شده‏اند بپيوست فرستاده ميشود.
ف ـ ژ ـ ك ـ ش. سپهبد احمدعلى محققى
از سوى سرتيپ سوادكوهى
محترما در صورت تصويب وزير دادگسترى در جريان امر قرار گيرد. 6 / 10