سند نامه ::
 
راهپیمایی پزشکان ارومیه
[گزارش]

روز جارى عده‏اى از پزشكان رضائيه باتفاق روحانيون افراطى، اصناف، فرهنگيان و طبقات مختلف كه بتدريج حدود 8000 نفر شدند بعنوان اعتراض به واقعه بيمارستان شاهرضاى مشهد با دادن شعارهاى ضد ملى و ميهنى در خيابانهاى شهر براه افتادند و در ساعت 1230 در جلو مسجد اعظم رضائيه اجتماع و يكى از روحانيون افراطى بنام غلامرضا حسنى مطالبى عنوان و از مردم بويژه ارتشى‏ها خواسته كه كار خود را رها نموده و به گروه مخالف بپيوندند در اين تظاهرات ماشااله بزچلو وكيل دادگسترى دكتر اسداله حيدرى معمارى، استاد دانشگاه رضائيه و على نصرالهى نماينده بازار نقش رهبرى را بعهده داشته‏اند. اين تظاهرات در ساعت 13 بدون حادثه خاتمه پذيرفت.1
مبينى
در بولتن اداره چهارم درج ميگردد. 4 / 10 / 57
1ـ بخش ويژه خبرگزارى پارس در اين باره نوشت : «امروز هزاران نفر از گروههاى مردم رضائيه دست به يك تظاهرات و راه‏پيمائى آرام و بسيار وسيعى زدند. اين راه‏پيمايى بدنبال اعتراض پزشكان رضائيه به واقعه بيمارستان شاهرضاى مشهد از ساعت ده و سى دقيقه از محوطه بيمارستان شير و خورشيد سرخ رضائيه آغاز شد و راه‏پيمايان كه در پيشاپيش آنان گروهى از روحانيون و پزشكان رضائيه حركت ميكردند از مسير خيابانهاى فرح، خيام، استاد برزگر و پهلوى گذشتند و به طرف مسجد اعظم حركت كردند. در اين تظاهرات عظيم تظاهركنندگان شعارهاى مخالف دولت مى‏دادند. در پايان تظاهرات... تظاهركنندگان در مقابل مسجد اعظم اجتماع كردند و قطعنامه پزشكان رضائيه قرائت شد. در اين قطعنامه پزشكان رضائيه حادثه بيمارستان شاهرضاى مشهد و حادثه بيست و سوم آذرماه بيمارستان شير و خورشيد سرخ رضائيه را محكوم كردند. تظاهركنندگان سپس با آرامى پراكنده شدند. در جريان اين تظاهرات هيچگونه حادثه‏اىروى نداد.